کاربرد آن به روزگار های بدور برمی گردد که در قبلی در نساجی و تولید شیشه و صابون کاربرد گسترده ای داشته که از طریق حرارت دادن هیدروکسید پتاسیم ایجاد میگردید. رویکرد حل K2شرکت3 می توان آن را با حرارت دادن تا دمای حدود 100 رتبه سانتیگراد دوباره تولید کرد. به استدلال پودری بودن کربنات پتاسیم میتوان آن را به مدت سه سال پس از تولید در بسته بندی اولیه خود محافظت کرد. همانطور که درخواست‌کردن به جهت کربنات پتاسیم به جهت به کارگیری در کاربردهای تصفیه گاز همچنان در حالا ارتقا است، بازار کربنات پتاسیم احتمالاً در سال های آتی با یک سرعت اثبات رویش خواهد کرد.تقاضای دوچندان از بخش مواد غذایی و آشامیدنی سبب ساز رشد بازار در طی دو ده سال گذشته، به جهت پودر کربنات پتاسیم شده است و شاهد رویش مداوم می باشد. این طریق به تیتر نمونه به جهت تصفیه گاز طبیعی استفاده می شود. از محلولهای کربنات پتاسیم هم برای حذف گاز سولفید هیدروژن H به کارگیری می شود2S برای جریانهای فرآیند. K2شرکت3 از آنجا که از یون کربنات CO به کارگیری می شود ، برای بارور نمودن خاکهای اسیدی استعمال می شود32- در تماس حیاتی آب یونهای OH ساخت می کند- که باعث ارتقاء PH خاک می شود. سپس گرم می شود و کربنات پتاسیم K تشکیل می شود2شرکت3 که هنگام افزودن آب در حالی حل می شود که کربنات منیزیم MgCO3 نامحلول باقی باقیمانده و اهمیت فیلتراسیون برطرف می شود. کود آرام رهش مواد مغذی را به آهستگی آزاد یا این که آزاد می نماید تا مهم آب حل نشوند و شسته نشوند. کربنات پتاسیم معمولا به شکل پودر کریستالی یا این که دانه ای در دسترس میباشد و تمایل به جذب آب قیمت کربنات پتاسیم خوراکی از هوا دارد. کربنات پتاسیم بایستی در مکان سرد و خشک، دور از اسید و در مکانی کلیدی تهویه مطلوب نگهداری شود. ساخت عینک مخصوص تلویزیون ، از آنجا که K2شرکت3 سازگارتر از سدیم کربنات سدیم است2شرکت3 دارای اکسیدهای سرب ، باریم و استرانسیم موجود در همین جام ها. شما می توانید برای اطلاع از بها خرید و فروش کربنات پتاسیم از لیست فروشندگان پیشنهادی در قسمت آنگاه به کارگیری نمایید. صنعت سرامیک هم اهمیت سهم 10% از این ماده را داراست که به دلیل سازگاری که حساس اکسیدهای سرب و باریم و استرانسیوم دارااست از همین ماده در صنعت های فوق الذکر استفاده میشود. به تیتر نمونه ، به دانه های کاکائو اضافه می شود تا طعم تلخ آنها از در بین برود و از آنها در تولید شکلات به کار گیری شود. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم پودر کربنات پتاسیم خوراکی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر