چرا اپل هرگز با صفحه لمسی مک نمی سازد
هر بار که اپل مک های براق و جدیدی را منتشر می کند ، کارشناسان کمبود صفحه لمسی را محکوم می کنند. اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد و دلیل آن ساده است.


منبع: tarahi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>