برای ضد عفونی نمودن باید از آب اکسیژنه 3% استعمال کرد. درصورتیکه به آن آب مقطر افزود و در موقعیت دمایی و به بدور از نور خورشید قرار داد، تا دو ماه جداسازی نمی شود ولی در صورتی که آب اکسیژنه را اصلی آب بی آلایش رقیق کرد همین ماده به میزان مصرف به عبارتی روز عملکرد داراست و پس از یک روز تجزیه می شود. همین ترکیبات بر مواد آلی شرایط پاک کنندگی دارند. این محصولات از مجموعه آنتراکینون مانند ۲-اتیل آنترا هیدروکینون، حین واکنش با H در رخ وجود کاتالیست به اتیل آنتراکینون تغییر‌و تحول موقعیت می آب اکسیژنه و سرکه دهد. با این فعالیت شما رسوب باریم سولفات و آب اکسیژنه را آب اکسیژنه و کرونا دارید. چنانچه موی سیاه سر را اهمیت مخلوطی از 100 گرم آب اکسیژنه 30% و چهار قطره محلول 25% آمونیاک تر کنند و پس از 10 تا 20 دقیقه دارای آب خالص و آن‌گاه حیاتی محلول اسید استیکدار بشویند، بور مایل به قرمز‌رنگ میشود. هیدروژن پراکسید به عنوان ماده سفید کننده، دارای لکه خون واکنش نشان میدهد؛ به این ترتیب در صورتی که یک لکه خون جدید باشد یا خیلی قدیمی نباشد، به کارگیری از پراکسید هیدروژن در صورت لزوم حتی بیش از یک بار، سبب برطرف شدن تمام لکه خون میشود. به منظور دریافت داده شیت حساس کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید. فروش آب اکسیژنه 35 درصد صنعتی و خوراکی، 50 % صنعتی و خوراکی در پتروشیمی دانشمند، جهت خرید آب اکسیژنه (صنعتی و خوراکی) مهم واحد فروش مواد اول تماس حاصل فرمایید. به مشتقات پراکسید هیدروژن، پراکساید گفته می شود که در آن ها به جای هر اتم هیدروژن، فلز یک ظرفیتی و یا دو ظرفیتی وجود دارد، که در واقع فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با فرمول های مولکولی هستند. به مراد رقیق سازی آب اکسیژنه 35% بایستی به ازای هر یک لیتر این محصول 11 لیتر آب مقطر ادامه داد تا ماده 3% ساخته شود. این اکتشاف توسط واکنش باریم پراکسید اصلی نیتریک اسید شکل گرفته است. آب اکسیژنه با غلظت ۳ و ۶ و ۹ درصد به طور معمول از داروخانه ها قابل تنظیم است. سپس حیاتی عبور هوا از متاع ساخت شده ، پراکسید هیدروژن تولید می­ شود. اگر موی سیاه را پس از شستن کلیدی کربنات سدیم ( تا چربی آن برطرف شود ) در محلول آب اکسیژنه بگذارند به رنگ پر‌نور در میآید.

ایندکسر