نمایندگان مجلس با یک قانون فوری در مورد پایانه های تجاری و سیستم مالیات دهندگان موافقت کردند