نشست غیرعلنی نمایندگان با رئیس جمهور و وزرا برگزار خواهد شد