به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پایین دست امر می گیرد ، به این شکل که اهمیت کمتر فشار ذیل دست در اثر ارتقا برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، مقدار گشودگی پایلوت افزایش پیدا کرده و این ادله باعث تخلیه بیشتر آب درپوش می شود ، در عاقبت شیر حیاتی به میزان بیشتری گشوده شده و مقدار افت بوجود آمده در خط لوله را جبران می کند در شکل افزایش فشار در تحت دست( به علت کاهش برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت مقدار گشودگی پایلوت کمتر پیدا کرده ، فشار بر روی دیافراگم ارتقاء یافته ، موجب بسته شدن شیر با و در عاقبت کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی می شود. همین شیر فارغ از وابستگی به مقدار جریان عبوری ، فشار متغییر محل ورود را به فشار ثابت و کاهش در قسمت خروجی تبدیل می نماید. این شیر توان در اختیار گرفتن جریان های بالا را داشته و حاذق به کاهش فشار متعددی است. در کانال های انتقال سیالات به عمل بردن فشار شکن ها از کلیدی زیاد متعددی بر خوردار می باشد . در هر دسته سیستم لوله کشی انتقال سیالات ، به جهت دوری از جراحت دیدن سیستم لوله کشی حد فشار دست‌کم و حداکثر استاندارد گزینش می شود . دز حالی که این آب اساسی فشار زیادی به کانال لوله کشی وارد شوند موجب می شود تا آسیب شدیدی به سیستم لوله کشی وارد شود . در صورتی که شیرهایی به کار برده شده بزرگتر از حد نیاز باشند علاوه بر همین که هزینه ها را تا میزان متعددی بالا می مارک بلکه مشکلات دیگری از قبیل فرسودگی پر سرعت خیس شیر را هم ایجاد می کنند . آبی که از مخازن بیرون می شوند طبق معمول حیاتی فشار فراوان متعددی می باشند . فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی کارگزاشتن می شوند و به همین ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا تغییرات آن به آسانی در دست گرفتن می شوند و کاهش پیدا می کنند . فشار شکن آب نقش مهمی در نگهداری از سیستم در برابر یخ زدگی و چکش آب دارااست و در تجهیزات چگالشی ذیل در دست گرفتن تعدیل شده ، قابلیت تخلیه جاذبه را آماده می کند . تقسیمبندیهای متفاوتی برای شیر فشار شکن آب وجود دارد. 1 شیر فشار شکن چیست؟ گزینش ترازو فشار شکن سپس از تعیین آن از نکات حائز دارای می باشد . این شیر حساس پیستون جهت کارایی شیر می باشد و به طور گسترده در خطوط بخار کاربرد داشته و بضاعت در دست گرفتن بالا در کاهش فشار کلیدی نوسانات حداکثر 0.05 mpa را داراست. از پاراگراف مشکلاتی که بالا رفتن فشار در سیستم سیالات به بیش از مقدار تعیین شده ساخت می نماید انقطاع شدن لوله ها و اتصالات می باشد و در فشار های خفیفتر قابلیت و امکان ساخت نشت تولید می شود قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک . از گزاره راه و روش حل این مشکلات به عمل بردن پمپ و فشار شکن ها می باشد و پمپ ها زمانی به عمل برده می شوند که کاهش فشار سیالات به وجود می آیند و در رخ بالا رفتن فشار بیش از حد انتخاب شده از فشار شکن استفاده می شود .

ایندکسر