دیجیتال سازی مغز شما: یک رویای لوله علمی تخیلی یا یک فرصت علمی؟
اتصال مغز شما به کامپیوتر و دیجیتالی کردن ذهن شما مدتهاست که یکی از اصلی ترین داستان های علمی تخیلی است – اما آیا در زندگی واقعی این امکان وجود دارد؟


منبع: tarahi-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>