در بیانیه نمایندگان مجلس هیچ اشاره ای به مجازات نشده است