خبر منتشر شده مبنی بر استخدام 20 هزار سرپرست معنوی در بانک ها کذب است