جزئیات لایحه مشارکت ایران در افزایش سهم سرمایه بانک توسعه اسلامی تصویب شد.