به اطلاع می رسانیم طرح افزایش شفافیت مالی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است