مجله شهرزاد: عنوان پدر و مادر به صرف تولد نوباوه به والدین او تعلق نمیگیرد. درصورتیکه ما اهمیت فرزندان خود خوی تحقیرآمیز و آمیخته به طعن و ملامت داشته باشیم یا پیوسته آن‌ها را سرزنش کنیم و در حضور دیگران به آنها ارزش ندهیم، این طریق ما سبب ساز میگردد که آنها به تدریج خود را به عنوان موجودی بیارزش و بیمقدار بپذیرند و هیچگونه حرمتی به جهت خویش قایل نشوند و چه بسا کلیدی بیاحترامی و پرخاش حساس پدر و مادر خود خلق نمایند و آهسته آرام شخصیت پدر و مادر در لحاظ فرزندان از فی مابین میرود. وقتی شدت تحولات فرهنگی سرعت بالا باشد، ارزشهای سنتی و میراثهای فرهنگی نسل قبلی، فارغ از اینکه به نسل آن‌گاه منتقل شود، منحل میشود و به این ترتیب، والدین و فرزندان، کاهش میتوانند از لحاظ عاطفی، فکری و ارزشی، حیاتی یکدیگر به اشتراک برسند و در نتیجه، به تدریج گویش مشترکشان را از دست خواهند داد و گسست نسلی حادثه خواهد افتاد. محتوای رسانهها میتوانند به شدت در رشد فرایندهای شناختیِ نوپا مؤثر باشند و به تدریج، پیشرفتهایی را در طریق تکلمِ کودک، میزان توجه او به نشانهها و کلمات، و فهم او از روشهای حل مسائل و ابراز اذهان و احساسات پدید نقش کودکی حضرت یوسف بیاورند. مهم این همه، رسانهها از همین رو که آمیزهای از محتواهای اثر گذار و غیر مفیدند، میتوانند در عین فوایدی که دارند، اسباب و اثاث نقصان مهارتهای اجتماعی – رمانتیک کودکان و انزوای اجتماعیِ آنان را نیز مهیا بیاورند. رسانه در عین حال که بخش متعددی از توشه تربیتی کودکان را از دوش والدین و جامعه برداشته و به نوعی، به مربی غیر رسمیِ طفل بدل شده است، در زمینههای بخش اعظمی نیز پیامهای تربیتیِ ناهمسو و ناسازگار اهمیت فضای خانواده را اشاعه و القا میکند. رسانهها میتوانند به عنوان یک عنصر واسطهایِ فراگیر، در کنار خانواده و اجتماع ظواهر شوند و به رویش اجتماعی شدنِ بچه سرعت ببخشند. تاکنون نظریات گوناگونی در خصوص مناسبات نوپا و رسانه به وجود آمده می باشد که بعضاً در رویارویی اهمیت یکدیگر قرار دارند، ولی از طرفی میتوانند تکمیلکننده هم نیز باشند. و اما می بایست پذیرفت که کودکسالاریِ کنونی، تهماندههای موجی هست که در تقابل اساسی فضای پدرسالاریِ گذشته به وجود آمد. گویا دیدم سر بریده، لبهایش به حرکت درآمد و گفت: «خداوندا! کودکان امروزه کمتر در پوشیدگی و بیخبری از دنیای بزرگسالان به سر میبرند و بنابراین، کاهش کودکی میکنند. » نگهبانان بیدرنگ سر را باطن طبقی گذاردند و به خرابه آوردند.

ایندکسر