آنها به طور معمول در خط اهمیت آب در کنار شیر خاموش کارگزاری می شوند. شیر اطمینان یا این که شیر فشار شکن یک اتصالات برنجی گنبدی شکل می باشد که عموماً صحیح از کنار شیر اصلی، جایی که خط حساس آب وارد منزل می شود، یافت می شود. زمانی که سیستم توسط تهیه کننده فشار آب محافظت می شود، فشار کمتری بر روی شیرهای داخلی وسایل وارد می شود، احتمال نشتی کمتری دارا هستند و نوسانات فشار آب یکنواخت می شود. شیر کاهنده نیز می تواند در محدوده طراحی خویش بر روی هر فشار ذیل دست مناسب تنظیم شود. این شیر اصلی قابلیت نصب فشار سنج جهت رویت فشار، در محل ورود آب هر جعبه آتش آدرس نصب شده و به سادگی بوسیله یک آچار آلن بر روی فشار دلخواه قابل تهیه است. شیر فشار شکن نیز یکی از سیستم های هیدرودینامیکی وابسته به فشار می باشد که بایستی نسبت فشار محل ورود و خروجی در آن بررسی گردد تا از پیدایش پدیده کاویتاسیون خودداری به عمل شیر فشار شکن قیمت آید. پس می بایست در زمان پیدایش این کمتر یا این که ارتقا فشار در محل ورود تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر‌و تحول دهیم. در صورتی که چنین فشارهای متعددی به طور منظم وجود داشته باشد، فشار می تواند در نهایت سبب خرابی اتصالات، نشت شیرها و خراب شدن وسایل شود. البته اصلی بالا رفتن فشار در شیر فشارشکن، کنترلر یا این که عملگر فعالیت کرده و اهمیت باز شدن دیسک شیر فشارشکن، فشار اضافی مخزن بصورت تدریجی تخلیه می شود. همین همزمان با روزنه سوزنی است تا به تهیه جریان و حفظ فشار اثبات کمک کند. هنگامی که آب از روزنه عبور می کند، از دیافراگمی که به چشمه متصل می باشد می گذرد و با حرکت آب از شیر از طرف دیگر، فشار را به سطح مطلوب کمتر می دهد. شایان ذکر هست که به منظور کمتر تغییرات فشار آب شهر و در نزدیکی کنتور آب، از همین مثال شیر صنعتی به کار گیری به فعالیت می آید. حیاتی بالا رفتن فشار مخزن از حدی معین، شیر اطمینان تماما گشوده می شود و فارغ از کمک کنترلر، فشار را به یکباره تخلیه می کند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با شیر فشار شکن عیوض وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر